CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Máy chủ web của chúng tôi chỉ nhận biết địa chỉ IP hoặc tên miền của mỗi khách truy cập trang web này, không phải địa chỉ e-mail của họ.

Các địa chỉ e-mail và các thông tin nhận dạng cá nhân khác được thu thập từ người sử dụng trang web này khi liên lạc với chúng tôi qua e-mail hoặc các phương tiện khác. Chúng tôi cũng thu thập thông tin và dữ liệu thống kê trên trang web của chúng tôi như trang nào khách hàng truy cập hoặc ghé thăm và thông tin do khách truy cập tự nguyện cung cấp, chẳng hạn như thông tin khảo sát và / hoặc đăng ký trang web.

Chính sách bảo mật này bao gồm việc PSP xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn. Bằng "thông tin nhận dạng cá nhân", như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số chứng minh thư và tài liệu nhận dạng của bạn. Chính sách này không áp dụng cho các công ty khác nơi mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc đối với những người mà chúng tôi không sử dụng hoặc quản lý.

CHẤP NHẬN CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn được coi là chấp nhận Điều khoản Sử dụng Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn điền phiếu thông tin và gửi trên trang web của chúng tôi, email hoặc viết cho chúng tôi yêu cầu thông tin hoặc dịch vụ hoặc hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà bạn không biết khi bạn ở trên trang của chúng tôi,trừ khi bạn tình nguyện thông tin, liên hệ với chúng tôi hoặc gửi biểu mẫu. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân để đáp ứng các yêu cầu của bạn về thông tin hoặc để đưa ra các sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn.

CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không bán hoặc thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi sẽ gửi thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc người khác chỉ khi:

  1. 1. Chúng tôi có sự đồng ý của bạn để chia sẻ thông tin; hoặc là
  2. 2. Chúng tôi cần chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm bạn yêu cầu; hoặc là
  3. 3. Chúng tôi cần gửi thông tin cho các công ty thay mặt công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu (trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn khi chúng tôi thu thập thông tin đó, các công ty này sẽ không có quyền sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ)
  4. 4. Chúng tôi đáp ứng các trát tòa, án lệnh của toà án hoặc quy trình pháp lý; hoặc là
  5. 5. Chúng tôi thấy hành động của bạn trên các trang web của chúng tôi vi phạm điều khoản dịch vụ hoặc bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào của chúng tôi cho các dịch vụ riêng biệt.

Để cung cấp thông tin hoặc dịch vụ bạn yêu cầu từ chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển hoặc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trên thiết bị máy tính hoặc trong các văn phòng đặt tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ và có thể được quản lý và xử lý nội bộ bởi công ty chúng tôi theo chúng tôi Và bạn được coi là đồng ý với cùng

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin nhận dạng cá nhân của mình mà chúng tôi giữ hoặc bạn muốn thông tin được cập nhật hoặc xóa, vui lòng gửi email đến info@pspbpo.com hoặc viết cho chúng tôi theo địa chỉ đã đề cập trong phần liên hệ với chúng tôi trên trang web này .